Algemene Voorwaarden

ARGALI MEDIA

 1. Inleidende opmerking

ARGALIMEDIA.NL (hierna ‘ARGALI MEDIA’ genoemd) is gespecialiseerd in het digitaliseren van analoge media, in het bijzonder verouderde informatiedragers. De technische basis van de aangeboden digitaliseringsdienst wordt gevormd door zelf ontwikkelde digitaliseringsmachines, die worden gebruikt als onderdeel van een geautomatiseerd procedé. Op verzoek van de klant biedt ARGALI MEDIA aanvullende diensten aan, zoals de nabewerking van beeldmateriaal op de computer, rotatie, sortering en reiniging van de media.

 1. Toepassingsgebied

2.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘AV’ genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het digitaliseren van media tussen ARGALI MEDIA en klanten. Klanten van ARGALI MEDIA kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn.

2.2. Deze AV van ARGALI MEDIA zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend en maken, ook zonder uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar van ARGALI MEDIA, geen deel uit van deze overeenkomst.

2.3. Klanten zullen schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in deze AV. Indien de klant niet binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de meegedeelde wijzigingen, worden de meegedeelde wijzigingen geacht door de klant te zijn aanvaard. De klant zal afzonderlijk worden geïnformeerd over het recht van verzet en de juridische gevolgen van stilzwijgen in geval van een wijziging van deze AV.

 1. Doel van de overeenkomst

3.1. Het doel van de overeenkomst is het tegen betaling digitaliseren van analoge media (analoge foto’s, dia’s, videocassettes, etc.) door ARGALI MEDIA na een overeenkomstige bestelling door de klant.

3.2. De concrete omvang van de door ARGALI MEDIA te verlenen diensten is gebaseerd op het door de klant ondertekende bestelformulier, dat ARGALI MEDIA na ontvangst van de online of telefonische aanvraag per e-mail, fax of brief aan de klant toestuurt, of dat persoonlijk bij een van de interne of externe afgiftepunten is ingevuld, alsmede op de originele media die door de klant zijn opgestuurd of afgegeven voor verwerking.

 1. Definities van termen / Prestatiebeschrijvingen en -beperkingen

4.1. De contractuele/orderrelatie tussen de contractpartijen is gebaseerd op de volgende prestatie specifieke voorwaarden met de respectieve prestatie specifieke beperkingen:

4.2. Algemeen

4.2.1. ‘Origineel medium’: Het originele medium dat oorspronkelijk in het bezit van de klant was, d.w.z. dia’s, fotonegatieven, smalfilms, video’s of papieren afdrukken van foto’s, alsmede fotoalbums.

4.2.2. ‘ARGALI MEDIA-opslagmedium’: Een gegevensdrager die in eerste instantie eigendom is van ARGALI MEDIA en waarop ARGALI MEDIA het resultaat van de digitalisering opslaat, dat vervolgens naar de klant wordt gestuurd.

4.2.3. ‘Klantenmedium’: USB-sticks en externe USB-schijven die eigendom zijn van de klant en waarop ARGALI MEDIA het resultaat opslaat. Gegevensdragers zonder standaard USB-aansluiting worden niet als klantenmedia aanvaard. Daarnaast worden geen andere opslagmedia zoals lege DVD’s, SD-kaarten en dergelijke aanvaard.

4.2.4. ‘Resultaat’: Het door ARGALI MEDIA verwerkte eindproduct, d.w.z. doorgaans een digitale kopie van het originele medium.

4.2.5. ‘Werkdagen’: Maandag tot en met vrijdag van elke week, met uitzondering van wettelijke en lokale feestdagen in Nederland.

4.2.6. Randloze verwerking van het originele medium is meestal niet mogelijk. Als gevolg van het procedé wordt een minimaal deel van het originele medium aan de rand optisch zodanig afgesneden, dat het niet op het uiteindelijke resultaat verschijnt en niet zichtbaar is.

4.2.7. Als gevolg van het procedé is het mogelijk dat het resultaat geen volledig getrouwe weergave is van de contouromtrek van het originele medium, zodat het resultaat onbeduidend maar zichtbaar onscherper lijkt dan het originele medium.

4.2.8. Als gevolg van het procedé of de ouderdom of staat van het originele medium kunnen er afwijkingen zijn in de kleurwaarden van het resultaat in vergelijking met het originele medium.

4.2.9. Bestaande vervuilingen of andere oneffenheden van het originele medium kunnen in individuele gevallen niet worden verwijderd bij de verwerking; soms kunnen ze door het reinigen/bewerken zelfs enigszins worden versterkt, zodat ze ook op het resultaat zichtbaar zijn. Dit heeft een technische oorzaak en kan niet worden beïnvloed door ARGALI MEDIA, zelfs niet wanneer ARGALI MEDIA in opdracht van de klant ‘nabewerking’, ‘vochtig reinigen’, ‘droog reinigen’, ‘beelden reinigen’, ‘Hasselblad-media reinigen’ of ‘persluchtbehandeling’ van het originele medium uitvoert. ARGALI MEDIA is niet contractueel verplicht het originele medium volledig te reinigen.

4.2.10. Een foutieve kadering of gespiegelde weergave van een origineel medium bij levering wordt door ARGALI MEDIA niet automatisch herkend. Dit kan ertoe leiden dat het resultaat er voor de klant gespiegeld uitziet. Bij het boeken van de dienst ‘beeldrotatie’ probeert ARGALI MEDIA het resultaat in spiegelbeeld weer te geven, maar ze is hiertoe niet verplicht en garandeert daarom geen correct resultaat van de weergave.

4.2.11. Als gevolg van het productieproces kunnen originele media na digitalisering gekanteld of ondersteboven naar de klant worden teruggestuurd.

4.2.12. Indien de originele drager in een slechte staat verkeert en/of indien de toegang tot de originele drager voor ARGALI MEDIA aanzienlijk bemoeilijkt wordt door de staat waarin deze is geleverd, is ARGALI MEDIA bevoegd om in overleg met de klant de bestelling te weigeren of nieuwe voorwaarden voor de verwerking overeen te komen met de klant.

4.2.13. ARGALI MEDIA tracht de sorteervolgorde van de in ontvangst genomen originele media aan te houden en de resultaten opeenvolgend te nummeren. ARGALI MEDIA is echter niet contractueel verplicht om zich aan de sorteervolgorde te houden, noch is zij contractueel verplicht om de resultaten op de gegevensdrager zonder hiaten te nummeren.

4.2.14. Tegen een meerprijs neemt ARGALI MEDIA bij het opslaan van het resultaat de door de klant aangebrachte labeling van de originele media over (voor mappen, niet voor afzonderlijke beelden, behalve wanneer de optie ‘Labelen van afzonderlijke beelden’ wordt geboekt). Hiervoor dient de door de klant aangebrachte labeling duidelijk leesbaar en niet langer dan 20 tekens per map te zijn. Indien dit niet het geval is, heeft ARGALI MEDIA het recht het resultaat naar eigen goeddunken te labelen.

4.3. Digitalisering van dia’s, negatieven en afdrukken op papier

4.3.1. ‘Digitale nabewerking’ en het synoniem ‘semi-automatische beeldbewerking’: Een op EDP gebaseerd beeldbewerkingsprocedé met als doel de ouderdomsverschijnselen in oud foto- en videomateriaal (zoals kleurzweem, contrastveranderingen, beeldvervormingen, etc.) in het resultaat te verminderen om het uiteindelijke beeld te verbeteren. Het resultaat van deze nabewerking hangt altijd af van de staat van het originele medium.

4.3.2. ‘Beeldrotatie’ betekent dat de gedigitaliseerde beelden na digitalisering in de juiste oriëntatie (staand of liggend) worden gedraaid. De digitale beelden worden handmatig gedraaid in een computerprogramma. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat dit alleen mogelijk is met duidelijk herkenbare staande formaten, die om technische redenen alleen in liggend formaat kunnen worden gedigitaliseerd. In dit geval kan niet worden gegarandeerd dat het beeld niet gespiegeld is.

4.3.3. ‘Ruwe gegevens’: De onbewerkte beeldinformatie van het originele medium die na digitalisering ongewijzigd wordt opgeslagen. Indien nodig wordt de kopie van het originele medium na opslag van de ruwe gegevens verder verwerkt (zie punt 4.6.1. van deze AV ‘Premium inversie’).

4.3.4. Indien zich tussen de door de klant ingeleverde kleinbeelddia’s ook dia’s in speciale formaten bevinden, is ARGALI MEDIA niet verplicht hierop een reactie te geven en deze zonder afzonderlijke bestelling apart te digitaliseren. In dit geval wordt de digitalisering uitgevoerd zoals voor kleinbeelddia’s. Het resultaat van de betreffende dia’s zal om technische redenen echter meer kwaliteitsverlies vertonen. De overeengekomen prijs per eenheid blijft niettemin doorslaggevend.

4.3.5. Bij het digitaliseren van originele media in Minox- of pocketformaat is er als gevolg van het proces sprake van een groter kwaliteitsverlies dan bij het digitaliseren van kleinbeelddia’s.

4.4. Digitalisering van negatieven en papieren afdrukken

‘Droog reinigen’, ‘Beelden reinigen’ of ‘Hasselblad-media reinigen’: reinigen van het originele medium zonder vocht met behulp van een speciale handschoen, doek of borstel, met als doel gemakkelijk verwijder baar vuil, zoals gewoon stof, zoveel mogelijk te verwijderen. Volledige verwijdering van vuildeeltjes kan niet worden gegarandeerd.

4.5. Digitalisering van dia’s

4.5.1. ‘Persluchtbehandeling’: afblazen van het originele medium met perslucht, met als doel gemakkelijk verwijder baar vuil, zoals normaal stof, zoveel mogelijk te verwijderen. Volledige verwijdering van vuildeeltjes kan niet worden gegarandeerd.

4.5.2. ‘Vochtig reinigen’: een handmatig procedé waarbij een speciaal reinigingsmiddel en een doek worden gebruikt om strepen en onzuiverheden van de buitenkant van glasdia’s bij het bronmateriaal (het originele medium) zo goed als mogelijk is te verwijderen. Vuildeeltjes achter het glas kunnen niet worden verwijderd.

4.5.3. Bij het digitaliseren van dia’s worden deze altijd in liggend formaat gebracht en op die manier gedigitaliseerd, ongeacht de beeldoriëntatie van het originele medium. ARGALI MEDIA is alleen verplicht tot aansluitende beeldoriëntatie wanneer de klant de optie ‘beeldrotatie’ bestelt.

4.5.4. ‘Her sortering’ betekent dat originele media, die door de klant worden aangeleverd in een formaat dat afwijkt van het in de desbetreffende bestelbon aangegeven formaat, door ARGALI MEDIA tegen betaling worden geressorteerd in een magazijn van het daarin aangegeven type en na digitalisering weer in het originele magazijn worden gesorteerd.

4.6. Digitalisering van negatieven

‘Premium inversie via de ruwe gegevens’: een halfautomatisch procedé met als doel kleurzweem en andere van het filmtype afhankelijke kleurafwijkingen van de geïnverteerde beelden (negatieven) ten opzichte van de kleuring van de oorspronkelijke motieven te corrigeren.

4.7. Digitalisering van smalfilms en video’s

4.7.1. 100% filmdigitalisering – Er kan niet gegarandeerd worden dat de opnamen direct bij het begin van het originele medium worden gestart, waardoor ca. 1-2 seconden kunnen ontbreken.

4.7.2. Nabewerking – Er kan niet gegarandeerd worden dat de nabewerking een zichtbaar effect heeft. Het effect en de visuele meerwaarde hangen af van de staat van het originele medium. De looptijd wordt berekend in minuten, in plaats van het aantal cassettes/films.

4.8. Digitalisering van smalfilm

4.8.1 ‘WETGATE-reiniging’: een procedé dat zorgt voor een vermindering van stof en krassen. Dit procedé garandeert geen honderd procent zuiverheid van het dragermateriaal.

4.8.2. ‘Filmbreukreparatie smalfilm’: Reparatiepogingen van ARGALI MEDIA om een gebroken smalfilm weer aaneen te hechten en digitalisering mogelijk te maken. Als de reparatiepoging mislukt, is digitalisering niet mogelijk. De onder ‘Filmbreukreparatie’ aangeboden dienst wordt berekend per drie breuken.

4.8.3 Beeldstoringen door gebrekkige perforatie – Indien de perforatie optisch niet duidelijk van het filmmateriaal kan worden onderscheiden, is een probleemloze digitalisering niet mogelijk. Zo nodig worden afzonderlijke beelden helemaal niet gedigitaliseerd.

4.9. Digitalisering van videocassettes

4.9.1 Kopieerbeveiliging – Cassettes die aan de buitenzijde duidelijk herkenbaar zijn als materiaal waarop auteursrechten rusten (‘gekochte cassettes’) worden niet gedigitaliseerd. Het kan gebeuren dat bij rechtstreeks digitaliseren naar een DVD een eventuele storing in het beeld wordt geïnterpreteerd als kopieerbeveiliging. Er kan niet gegarandeerd worden dat deze kopieerbeveiliging kan worden omzeild. Digitalisering als een mp4-bestand is echter mogelijk.

4.9.2. ‘Filmbreukreparatie videocassettes’: Reparatiepogingen van ARGALI MEDIA om een gebroken magneetband weer aaneen te hechten en digitalisering mogelijk te maken. Als de reparatiepoging mislukt, is digitalisering niet mogelijk.

4.9.3 ‘Terugspoelen van films’: Terugspoelkosten voor videocassettes worden forfaitair doorberekend vanaf één minuut terugspoeltijd.

4.9.4. Opslaan als mp4 – ARGALI MEDIA garandeert niet dat een cassette als één bestand zal worden opgeslagen. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de cassette in meerdere bestanden wordt gesplitst.

4.9.5. LongPlay – Als een videocassette die door de klant ter bewerking wordt aangeboden, is opgenomen in de LongPlay-modus en een speelduur van meer dan 240 minuten overschrijdt, wordt de desbetreffende extra lengte meervoudig in rekening gebracht. Kwaliteitsverlies als gevolg van compressie van cassettes met lange speelduur is mogelijk.

4.9.6. Kortstondige uitval van het geluid – Er vindt slechts een steekproefsgewijze controle van de geluidssporen plaats. Er kan niet gegarandeerd worden dat het geluidsspoor doorlopend aanwezig is.

4.9.7. ARGALI MEDIA behoudt zich het recht voor om in het geval van niet-digitaliseerbare cassettes door bijvoorbeeld te sterke beeldstoringen, niet-herstelbare bandschade, inbreuken op het auteursrecht e.d. de digitalisering stop te zetten. Deze lijst is indicatief en niet volledig. In deze gevallen brengen we kosten van € 3,00 per medium in rekening voor het bekijken van het materiaal.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. Reclames, aanbiedingen en andere aanprijzingen op internet of in enige andere vorm gelden slechts als oproep aan de klant om een bestelling te plaatsen die is gericht op het sluiten van een overeenkomst, en niet als individueel aanbod van ARGALI MEDIA.

5.2. Bij iedere bestelling is ARGALI MEDIA de partij waarmee een overeenkomst wordt gesloten.

5.3. De overeenkomst tussen ARGALI MEDIA en de klant komt tot stand met de ontvangst van het door de klant ondertekende bestelformulier in schriftelijke vorm (origineel op papier, per fax, per post of als scan per e-mail, of persoonlijke afgifte) en een acceptatiebewijs van ARGALI MEDIA. Het e-mailadres van ARGALI MEDIA luidt info@ARGALIMEDIA.nl. Het acceptatiebewijs van ARGALI MEDIA kan bestaan uit de persoonlijke inontvangstneming van het ondertekende bestelformulier of uit overhandiging van de analoge media, of wordt bij ontvangst per post van de originele media inclusief het ondertekende bestelformulier per e-mail toegezonden. Een andere vorm van concludente aanname van de bestelling is uitgesloten.

5.4. Een in andere vorm ontvangen bestelling geldt alleen als aangenomen indien ARGALI MEDIA de bestelling uitvoert of uitdrukkelijk tegenover de klant verklaart dat de bestelling wordt aangenomen.

5.5. ARGALI MEDIA behoudt zich het recht voor bestellingen af te wijzen of door gekwalificeerde derden te laten uitvoeren.

5.6. De concrete omvang van de bestelling wordt bepaald door het aantal bruikbare en door de klant voor bewerking toegezonden of afgegeven originele media. De klant wordt ook geacht de bestelling voor de overgedragen media tegen de overeengekomen prijs per stuk bij ARGALI MEDIA te hebben geplaatst, indien het aantal ontvangen originele media of het materiaal afwijkt van de informatie die door de klant is verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.

5.7. ARGALI MEDIA is niet gebonden aan haar intentieverklaring met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst, indien en voor zover de door de klant aangeleverde originele media afwijken van de in het bestelformulier vermelde specificaties. Indien door de klant een bestelling bij ARGALI MEDIA wordt geplaatst voor het digitaliseren van originele media die afwijken van deze formaatspecificaties, geldt dit als schuld van de klant bij het sluiten van de overeenkomst.

 1. Verplichtingen van ARGALI MEDIA

6.1. De verwerking van de originele media door ARGALI MEDIA vindt plaats in een geautomatiseerd resp. deels geautomatiseerd proces. ARGALI MEDIA is verplicht de originele media met de geboden zorgvuldigheid te behandelen. De klant wordt geacht te beschikken over een passende technische uitrusting voor het weergeven van het resultaat, die de klant de mogelijkheid biedt om de gangbare bestandsformaten en gangbare gegevensdragers zoals USB-sticks en/of externe harde schijven te gebruiken.

6.2. Voor zover ARGALI MEDIA de originele media van de klant in een van haar vestigingen of afgiftepunten in ontvangst neemt, stuurt ARGALI MEDIA de gedigitaliseerde media na verwerking per post naar het door de klant opgegeven leveradres. Een hiervan afwijkende overhandiging vindt alleen plaats op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor diens rekening en risico.

6.3. Levertijden gelden uitsluitend als door ARGALI MEDIA gegarandeerd indien zij schriftelijk zijn bevestigd of rechtsgeldig apart zijn overeengekomen. De levertijd, derhalve de periode tussen de inontvangstneming van de originele media en het tijdstip waarop zij na digitalisering beschikbaar worden gesteld om op te halen of worden overgedragen aan de expeditie partner, bestaat uit de transporttijd en de bewerkingstijd. De transporttijd bedraagt doorgaans drie werkdagen per enkele reis. De bewerkingstijd bedraagt doorgaans 4 tot 6 kalenderweken.

6.4. Bij bewerking met prioriteit (tegen betaling) wordt de bewerkingstijd, afhankelijk van de bestelde optie (Prio, Express, Overnight), teruggebracht tot 10, 5 of 2 werkdagen. Bestelling van een van deze opties is echter afhankelijk van het aantal te digitaliseren originele media en moet door ARGALI MEDIA worden bevestigd. Met name in drukke tijden (bijv. voor Kerstmis) behoudt ARGALI MEDIA zich het recht voor het aantal te digitaliseren bestellingen waarbij bewerking met prioriteit wordt besteld (tegen betaling) alsmede het aantal originele media per bestelling te beperken.

6.5. Afwijkende wensen van klanten zoals een vaste levertijd gelden uitsluitend als rechtsgeldig overeengekomen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door ARGALI MEDIA. Een schriftelijke notitie van de klant op het bestelformulier is zonder schriftelijke bevestiging van ARGALI MEDIA niet voldoende.

6.6. ARGALI MEDIA is niet verplicht digitale kopieën van de originele media op te slaan op eigen servers, tenzij dit speciaal is overeengekomen.

6.7. ARGALI MEDIA zal de data van de klant behandelen met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en niet doorgeven aan derden, tenzij doorgifte daarvan wettelijk of van overheidswege is vereist, noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of voor het uitoefenen van eigen rechten, of de klant toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

6.8. ARGALI MEDIA heeft aan haar prestatieverplichting voldaan zodra de originele media en de resultaten aan de klant zijn teruggegeven resp. bij expliciete inschakeling van een verzenddienstverlener aan deze zijn overhandigd.

 1. Verplichtingen van de klant

7.1. De klant is verplicht de originele media in goede staat aan te leveren en ARGALI MEDIA bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk in kennis te stellen indien:

7.1.1. originele media zijn beschadigd of andere onvolkomenheden bevatten;

7.1.2. de klant met bepaalde originele media waarop de overeenkomst betrekking heeft een speciale emotionele band heeft;

7.1.3. bepaalde originele media waarop de overeenkomst betrekking heeft voor de klant onvervangbaar zijn omdat de klant niet beschikt over kopieën, ook niet in de vorm van andere dragermedia.

7.1.4. De klant dient een overeenkomstige vermelding op te nemen in het bestelformulier.

7.2. Voor zover de klant ARGALI MEDIA opdracht geeft het resultaat op te slaan op een medium van de klant, dient de klant ervoor te zorgen dat dit medium leesbaar is en over voldoende vrije opslagruimte beschikt. ARGALI MEDIA wijst op het feit dat de voor opslag benodigde opslagruimte wordt verdubbeld indien ARGALI MEDIA tevens wordt belast met de nabewerking van het digitale resultaat. Indien het opslagmedium van de klant niet leesbaar is of onvoldoende vrije opslagruimte heeft, heeft ARGALI MEDIA het recht het resultaat op te slaan op een opslagmedium van ARGALI MEDIA, dat voor de in het bestelformulier genoemde of eventueel voor een redelijke prijs aan de klant beschikbaar wordt gesteld. In dit geval zal ARGALI MEDIA altijd het opslagmedium van ARGALI MEDIA kiezen dat voor de klant het gunstigst is.

7.3. De klant zorgt ervoor dat hij geen onontwikkelde films (negatieven) bij ARGALI MEDIA aanlevert. Doet hij dit toch, dan kan het gebeuren dat zij per ongeluk worden belicht en hierdoor worden beschadigd of onbruikbaar worden, zonder dat de klant hiervoor een vergoeding ontvangt. ARGALI MEDIA is niet verplicht dergelijke films te ontwikkelen of anderszins te bewerken.

7.4. Een klant die een consument is in de zin van de wettelijke bepalingen dient binnen 14 dagen nadat hij de originele media weer heeft teruggekregen, te controleren of de door ARGALI MEDIA geleverde prestatie in overeenstemming is met de contractuele bepalingen, en als dat niet het geval is een overeenkomstige mededeling te doen.

7.5. De klant is verplicht de originele media en het resultaat binnen zeven werkdagen na voltooiing op te halen op de locatie waar hij de originele media aan ARGALI MEDIA heeft overhandigd, tenzij een andere vorm van ophalen of overdracht is overeengekomen. Na afloop van deze termijn is ARGALI MEDIA gerechtigd om voor ieder individueel origineel medium per maand extra opslagkosten van EUR 0,01 per beeldmedium resp. EUR 1,00 per filmmedium vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting bij de klant in rekening te brengen. De klant heeft de mogelijkheid aan te tonen dat ARGALI MEDIA geen of minder schade heeft geleden.

7.6. De klant verklaart door het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk dat hij zelf de eigenaar en auteur is van de originele media, of dat de eigenaar en auteur van de originele media akkoord is met de verwerking door ARGALI MEDIA. De klant draagt, voor zover juridisch mogelijk, alle voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke rechten, met name het recht op vermenigvuldiging en bewerking, over aan ARGALI MEDIA en verklaart bevoegd te zijn tot deze overdracht. De klant verplicht zich ertoe ARGALI MEDIA en de door haar ingeschakelde hulpkrachten te vrijwaren van alle aanspraken van derden die zij in verband met de bestelling kunnen doen gelden wegens schending van hun rechtspositie, inclusief auteurs- en gebruiksrechten en rechten met betrekking tot eigen afbeeldingen. De klant vrijwaart ARGALI MEDIA van alle kosten van rechtsvervolging, vergoedt eventuele andere schade waarvoor de klant verantwoordelijk is en ondersteunt ARGALI MEDIA, voor zover dit in redelijkheid van de klant kan worden gevergd, bij de uitoefening van eigen rechten.

7.7. De klant verklaart dat de originele media waarop de overeenkomst betrekking heeft en het bezit, de vermenigvuldiging en de verspreiding daarvan juridisch zijn toegestaan, en dat hierdoor geen wettelijke verbod wordt geschonden. ARGALI MEDIA is niet verplicht, echter wel gerechtigd dit te controleren. In geval van het vermoeden van een strafbaar feit is ARGALI MEDIA gerechtigd de originele media en eventueel reeds gemaakte kopieën te overhandigen aan de autoriteiten, en de details van de bestelling inclusief de gegevens van de opdrachtgever aan hen te verstrekken. In dit geval wordt ARGALI MEDIA ontslagen van haar prestatieverplichting tegenover de klant, met inbegrip van de verplichting tot teruggave van de originele media. ARGALI MEDIA behoudt zich in dit geval het recht voor om jegens de klant aanspraken op schadevergoeding te doen gelden.

 1. Garantie/aansprakelijkheid

8.1. Tenzij uit deze overeenkomst iets anders voortvloeit, is ARGALI MEDIA in geval van niet-nakoming van contractuele en buitencontractuele verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk.

8.2. In geval van opzet en grove nalatigheid is ARGALI MEDIA onbeperkt aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond. In geval van eenvoudige nalatigheid is ARGALI MEDIA uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid alsmede voor schade als gevolg van de niet-nakoming van een zogenaamde “kardinale verplichting”, d.w.z. een essentiële contractuele verplichting die dient te worden nagekomen om de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken, en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van ARGALI MEDIA beperkt tot vergoeding van de zogenaamde “typisch voorzienbare schade”, d.w.z. schade die typisch is voor de overeenkomst en met het ontstaan waarvan in het kader van de desbetreffende contractuele relatie rekening dient te worden gehouden, echter maximaal tot een bedrag van EUR 1,00 per betrokken origineel medium, en in totaal EUR 1.000,00 per bestelling. Dit geldt ook bij verlies of vernietiging van originele media.

8.3. Een beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien ARGALI MEDIA een gebrek met boze opzet heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van ARGALI MEDIA volgens de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van de producent.

8.4. Onvoldoende compatibiliteit van de opslagmedia met het afspeelapparaat of de computer van de klant gaat te allen tijde ten laste van de klant en is onbeperkt voor diens risico.

8.5. ARGALI MEDIA is niet verplicht tot vergoeding van schade indien het originele medium bij aanlevering reeds in een zodanige staat verkeert, dat het medium bij omgang conform de overeenkomst wordt beschadigd of vernietigd.

8.6. Voor zover partijen opslag van het resultaat op een opslagmedium van ARGALI MEDIA overeenkomen, is aansprakelijkheid van ARGALI MEDIA uitgesloten indien de klant het opslagmedium aansluitend voor andere dan de contractueel vastgelegde doeleinden gebruikt. ARGALI MEDIA adviseert haar klanten uitdrukkelijk om elektronisch opgeslagen data en ook het resultaat te beschermen tegen verlies door verschillende reservekopieën te maken. Verder is de aansprakelijkheid van ARGALI MEDIA in het geval dat de klant in het bezit is van kopieën en/of afdrukken van de te digitaliseren media beperkt tot de schade die voortvloeit uit het herstel van de overgedragen media op basis van de afdrukken.

8.7. De beperking van de aansprakelijkheid geldt overeenkomstig voor wettelijke vertegenwoordigers en ingeschakelde hulpkrachten van ARGALI MEDIA.

 1. Overmacht

9.1. Iedere partij hoeft niet in te staan voor de niet-nakoming van een van haar verplichtingen, indien de niet-nakoming daarvan is te wijten aan een reden voor verhindering die buiten haar controle ligt, zoals met name brand, natuurrampen, oorlog, inbeslagname of andere overheidsmaatregelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperking van energieverbruik of arbeidsconflicten, of indien een schending van een overeenkomst door leveranciers is te wijten aan een dergelijke reden. Iedere partij dient de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van het ontstaan van dergelijke overmacht.

9.2. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen indien uitvoering daarvan op grond van het vorige punt gedurende meer dan 6 maanden onmogelijk is geweest.

 1. Overgang van het risico

10.1. Het risico van verlies of beschadiging van de originele media of media van de klant gaat op het moment van afgifte daarvan in een vestiging of afgiftepunt over op ARGALI MEDIA. Het risico van verlies of beschadiging van de originele media of het opslagmedium gaat over op de klant na voltooiing van de bestelling op het moment dat de media worden overgedragen aan de transporteur. Retourzending vindt plaats naar het in de bestelling vermelde leveradres.

 1. Prijs/betaling

11.1. De kosten van de door ARGALI MEDIA uitgevoerde digitalisering vloeien voort uit het ondertekende bestelformulier en de daarin vermelde bedragen per medium vermenigvuldigd met het feitelijk geleverde en gedigitaliseerde aantal originele media. De kosten die op verzoek van de klant ontstaan door een afwijkende invulling van de overeenkomst, bijv. door extra verzendkosten, worden door ARGALI MEDIA opgeteld bij de feitelijke kosten van de bestelling en dienen door de klant te worden gedragen.

11.2. De overdracht van het resultaat en de teruggave van de originele media aan de klant vinden in de regel pas plaats na betaling van het eindbedrag.

11.3. Facturen worden door aanname van de bestelling door ARGALI MEDIA zonder enige aftrek onmiddellijk opeisbaar en dienen binnen een week na aanname van de bestelling te worden betaald. Na afloop van deze termijn van een week is de klant in gebreke met de betaling zonder dat verdere aanmaning is vereist. Indien aanmaning noodzakelijk is, is ARGALI MEDIA gerechtigd om zowel rente wegens te late betaling als aanmaningskosten van EUR 5,00 in rekening te brengen. De klant heeft de mogelijkheid aan te tonen dat ARGALI MEDIA geen of minder schade heeft geleden.

11.4. De betaling vindt normaal gesproken plaats via een SEPA-overboeking naar een door ARGALI MEDIA aan te geven rekening.

11.5. ARGALI MEDIA is gerechtigd, echter niet verplicht om in individuele gevallen ook andere betalingsmethoden te accepteren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Totdat alle diensten en producten op basis van dezelfde bestelling volledig zijn betaald, blijven de geleverde gegevensdragers eigendom van ARGALI MEDIA.

 1. Online-beslechting/schikking van geschillen

De Europese Commissie biedt een online-platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform) aan op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres is info@ARGALIMEDIA.nl. Wij zijn niet verplicht, noch bereid om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

 1. Geen recht op herroeping

Omdat de digitalisering plaatsvindt volgens de individuele wensen van de klant en persoonlijke inhoud betreft, bestaat er geen herroepingsrecht voor de consument overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor op maat gemaakte diensten volgens de persoonlijke behoeften van de consument.

 1. Aanvullende/afwijkende regelingen voor zakelijke klanten

Onderstaande bepalingen van dit punt 15 gelden uitsluitend voor zakelijke klanten en vervangen in hun normatieve context de overige bepalingen van deze overeenkomst in de zin van een speciale regeling.

15.1. Om zijn garantieaanspraken te behouden, is de klant verplicht de goederen onverwijld en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken op afwijkingen ten aanzien van kwaliteit en aantal, en ARGALI MEDIA binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis te stellen van zichtbare gebreken. Deze termijn geldt als in acht genomen indien de kennisgeving tijdig is verzonden. Hetzelfde geldt voor later ontdekte verborgen gebreken vanaf het moment waarop zij worden ontdekt. In geval van niet-nakoming van de onderzoeks- en reclamatieverplichting vervallen alle garantieaanspraken.

15.2. Indien de klant reclameert over een gebrek waarvan, zoals blijkt uit het door ARGALI MEDIA uitgevoerde onderzoek, geen sprake is en de klant bij reclamatie wist dat het gebrek niet bestond of zich door nalatigheid heeft vergist, dient de klant de schade te vergoeden die hierdoor voor ARGALI MEDIA is ontstaan. De besteller is gerechtigd aan te tonen dat het gebrek waarover is gereclameerd wel bestaat. In het kader van bovenstaande bepalingen is ARGALI MEDIA gerechtigd te eisen dat de ontstane kosten, bijvoorbeeld in verband met het onderzoek van de zaak of de door de besteller verlangde reparatie, door de besteller worden vergoed.

15.3. De besteller kan geen aanspraken wegens gebreken doen gelden indien slechts sprake is van een onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit of een slechts onbeduidende beperking van de bruikbaarheid.

15.4. De garantietermijn bedraagt een jaar na teruggave van de originele media aan de klant of, indien de klant de termijn als bedoeld in punt 15.1 niet in acht neemt, na afloop van deze termijn. De verkorte garantietermijn geldt niet voor aan ARGALI MEDIA toerekenbare, door schuld veroorzaakte schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en door grove nalatigheid of opzet veroorzaakte schade resp. in geval van kwade trouw alsmede in geval van regresaanspraken in het kader van een regresvordering van de verkoper.

 1. Verrekening en recht van retentie

16.1. Een partij is uitsluitend gerechtigd tot verrekening indien haar tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn en/of door de andere partij schriftelijk zijn erkend.

16.2. Een partij is uitsluitend gerechtigd tot uitoefening van het recht van retentie indien haar tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

 1. Slotbepalingen

17.1. Het is niet mogelijk om tegoedbonnen, aanbiedingen of kortingsacties te combineren.

17.2. Aanvullingen op of wijzigingen in deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

17.3. De tekst van de overeenkomst wordt niet opgeslagen door ARGALI MEDIA.

17.4. Mochten bepaalde regelingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dit geval wordt de ongeldige of onuitvoerbare regeling vervangen door de wettelijke regeling. In geval van een leemte in de overeenkomst gelden aanvullend de wettelijke bepalingen alsmede de door de jurisprudentie ontwikkelde regels.

17.5. Op alle contractuele relaties tussen ARGALI MEDIA en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

17.6. Exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen ARGALI MEDIA en de klant is, voor zover een dergelijke vastlegging van de bevoegde rechtbank is toegestaan, de rechtbank die bevoegd is voor de vestiging van ARGALI MEDIA in Nederland.

17.7. Vertalingen van deze algemene voorwaarden in andere talen hebben uitsluitend een informatief karakter. De enige bindende versie is de in de Nederlandse taal opgestelde versie.